Siekiant užtikrinti 2016 m. balandžio mėn. 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau tekste BDAR), LR Konstitucijos, LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Darbo kodekso ir kitų norminių teisės aktų, kurie reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą, apsaugą, nuostatų laikymąsi ir įgyvendinimą,

MES ATLIEKAME:

– ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKOS AUDITĄ;
– PARENGIAME ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKĄ;
– TEIKIAME REKOMENDACIJAS IR PASIŪLYMUS DĖL ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS GERINIMO;
– TEIKIAME ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNO PASLAUGĄ.

Turite klausimų? Rašykite el. paštu: Asmensduomenys@juridus.lt

Teisės aktą rasite čia